ઉપપ્રમુખશ્રી

શ્રી અંજાર લોહાણા મહાજન - કચ્છ

સંજયભાઈ એચ. દાવડા

મો. : ૯૪૨૬૪ ૩૫૪૪૫
મો. : ૯૭૨૭૭ ૨૬૪૪૯