પ્રમુખશ્રી

શ્રી અંજાર લોહાણા મહાજન - કચ્છ

પત્ર વ્યવહાર નું સરનામું :

હસમુખભાઈ ડી. કોડરાણી
શ્રી મોટા દરિયાલાલ મંદિરની પાછળ મચ્છીપીઠ, અંજાર, કચ્છ.
મો.: ૯૯૨૫૧૨૨૦૦૧
ફોન.: ૨૪૩૦૫૧
ઈમેલ: president@anjarlohanamahajan.com