News Update

  • Home
  • /
  • News Update

સ્વરોજગાર, નાના વ્યવસાય, વાહન લોન યોજના

Date:- 11-02-2022
Description:- ☝️the government scheme of giving 5 lacs loan @5% interest for self employment, small business, vehicle loan scheme. ☝️સ્વરોજગાર, નાના વ્યવસાય, વાહન લોન યોજના માટે 5% વ્યાજ પર 5 લાખની લોન આપવાની સરકારી યોજના.