News Update

  • Home
  • /
  • News Update

કોરોના સહાયતા યજ્ઞ

Date:- 28-04-2021
Description:- કોરોના સહાયતા યજ્ઞ માં શ્રી નાનાલાલ ધરમશી પલણ પરિવાર તરફ થી રૂપિયા 5100/- ધનરાશિ પ્રાપ્ત થયેલ છે. શ્રી અંજાર લોહાણા મહાજન - અંજાર કચ્છ