News Update

  • Home
  • /
  • News Update

કોરોના સહાય સેવા યજ્ઞ

Date:- 27-04-2021
Description:- કોરોના સહાય સેવા યજ્ઞ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ ચત્રભુજભાઈ સોમૈયા તરફ થી રૂ. 25000 ની ધનરાશિ પ્રાપ્ત થયેલ છે