News Update

  • Home
  • /
  • News Update

કોરોના સહાય સેવા યજ્ઞ

Date:- 27-04-2021
Description:- કોરોના સહાય સેવા યજ્ઞ શ્રી ચંદ્રકાન્ત શિવજીભાઈ પલણ પરિવાર તરફ થી રૂ. 5100 ની ધનરાશિ પ્રાપ્ત થયેલ છે