News Update

  • Home
  • /
  • News Update

ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં ભરતી

Date:- 16-01-2021
Description:- ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં ભરતી...બી એડ અને ટાટ પરીક્ષાઓ પાસ યુવાઓ ભરતીમાં અરજી કરી શકે...તા 15 /1/2021 થી તા 27/01/02021 દરમિયાન ઓનલાઈન અરજી કરવાની.. વેબસાઈટ https://gserc.in/ પર ઓનલાઈન અરજી કરવી.. શિક્ષક બનીને સમાજ નિર્માણ થી રાષ્ટ્ર નિર્માણ કરવાની ઉત્તમ તક...