કારોબારી સભ્યો

ભરતભાઈ જે. ઠક્કર
૯૮૭૯૫ ૯૧૧૨૩,૨૪૨૦૪૨
છોટાલાલભાઈ બી. સોનેતા
૯૭૨૬૦૯૮૦૫૮,૨૪૩૨૮૭
દિલીપભાઈ કે. કોટેચા
૯૪૨૭૨ ૧૬૫૬૫, ૨૪૩૩૩૬
દિપકભાઈ પલણ
       
દિપકભાઈ પી. કોડરાણી
૯૮૨૪૮૧૪૨૩૩, ૨૪૩૩૩૪
ડુંગરશીભાઈ એમ.ઠક્કર
૯૪૨૯૦૮૨૪૪૮, ૨૪૧૨૪૬
ગીરીશભાઈ એચ. ઠક્કર
૯૪૨૭૧૭૧૨૭૩, ૨૪૪૯૮૯
હસમુખભાઈ એસ . પલણ
૯૮૯૮૨ ૩૩૨૬૯, ૨૪૨૭૬૯
       
જયપ્રકાશભાઈ આર. ઠક્કર
૯૮૯૮૬ ૪૧૨૭૭, ૨૪૧૨૭૭
જયંતીલાલભાઈ એલ. ચંદારાણા
૯૪૨૬૪ ૯૨૦૩૪, ૨૪૨૪૩૪
કિરણભાઈ એલ. ઠક્કર
૯૪૨૭૨૫૧૮૩૮, ૨૪૨૭૧૬, ૨૪૩૩૮૪
મહેશભાઈ સી. ચંદે
૯૪૨૮૬ ૮૧૧૭૭, ૨૪૧૬૫૪
       
મુકેશભાઈ સી. ભીન્ડે
૯૮૨૫૬ ૨૨૬૬૨, ૨૪૧૭૦૨
નવીનભાઈ ઓ. કોઠારી
૯૪૨૭૪ ૪૦૩૫૦, ૨૪૨૩૭૭
નરેન્દ્રભાઈ એમ. પોબારા
૯૪૨૬૮ ૧૭૩૫૦
નવીનભાઈ જી. અનમ
૯૯૨૫૦ ૦૩૮૨૦, ૨૪૨૨૬૬
       
રમેશભાઈ એમ. ગંધા
૯૯૭૮૪ ૬૮૫૦૦, ૨૪૨૬૫૧
દિપકભાઈ ડી. ઠક્કર
૯૮૭૯૫ ૦૩૦૧૧, ૨૪૦૨૨૨
સુભાષભાઈ એન. દૈયા
૯૪૨૯૦ ૮૨૬૫૬, ૨૪૧૫૦૨
તરુણભાઈ જી. કોડરાણી
૯૪૨૬૨ ૭૮૮૦૭
       
નવીનભાઈ એન. પુજારા
૯૮૨૪૧૫૨૧૮૦, ૨૪૬૮૫૮, ૨૪૨૧૮૦
નીતીનભાઈ જી. કારીયા
૯૮૨૫૩૭૭૧૪૭, ૨૪૨૦૬૫
વિઠ્ઠલદાસ જે. કોડરાણી
૨૪૨૬૦૩, ૨૪૨૧૬૫
સુરેશભાઈ એન. શેઠ
૯૪૨૭૫ ૧૩૮૩૫, ૨૪૨૮૦૧