સંપર્ક | શ્રી અંજાર લોહાણા મહાજન

સંપર્ક

 • Home
 • /
 • સંપર્ક
 • સરનામું :

  લોહાણા મહાજન વાડી, સવાસર નાકા, તાલુકા અંજાર - કચ્છ ુજરાત - ૩૭૦૧૧૦.

 • ફોન નંબર :

  (૦૨૮૩૬) ૨૪૨૭૩૭, ૨૪૩૯૩૯

 • ઈમૈલ:

  info@anjarlohanamahajan.com

 • ઓફીસ કાર્યાલય સંપર્ક અને એમ્બુલન્સ સેવા માટે:
  સુરેશભાઈ જી. કોડરાણી ફોન : ૨૪૦૬૩૮
  શાંતિલાલ એસ. મજેઠીયા મો. : ૯૪૨૮૬૮૧૦૭૬
  પ્રતાપભાઈ એસ. માનસતા મો. : ૯૯૭૮૭૯૦૪૪૫
  શાંતિલાલ એસ. આડઠક્કર(મસાણી) મો. : ૯૮૨૪૨૪૫૯૪૩ કુલદીપ એસ. આડઠક્કર મો. : ૯૮૨૫૩૯૬૪૨૨, ૯૪૨૯૦૦૭૧૮૨