સંપર્ક

Address :
Lohana Mahajan Vadi, Savasar Gate, Anjar - Kachchh,
Gujarat - 370110.

સરનામું :
લોહાણા મહાજન વાડી, સવાસર નાકા, તાલુકા અંજાર - કચ્છ
ગુજરાત - ૩૭૦૧૧૦.

વેબસાઈટ : www.anjarlohanamahajan.com
ઈમૈલ : info@anjarlohanamahajan.com

ફોન નંબર : (૦૨૮૩૬) ૨૪૨૭૩૭, ૨૪૩૯૩૯

ઓફીસ કાર્યાલય સંપર્ક અને એમ્બુલન્સ સેવા માટે

સુરેશભાઈ જી. કોડરાણી                     ફોન : ૨૪૦૬૩૮
શાંતિલાલ એસ. મજેઠીયા                   મો. : ૯૪૨૮૬૮૧૦૭૬
પ્રતાપભાઈ એસ. માનસતા                 મો. : ૯૯૭૮૭૯૦૪૪૫
શાંતિલાલ એસ. આડઠક્કર(મસાણી)     મો. : ૯૮૨૪૨૪૫૯૪૩
કુલદીપ એસ. આડઠક્કર                     મો. : ૯૮૨૫૩૯૬૪૨૨, ૯૪૨૯૦૦૭૧૮૨

ગૂગલ મેપ