માનદ્ મંત્રીશ્રી

શ્રી અંજાર લોહાણા મહાજન - કચ્છ

મહેન્દ્રભાઈ ડી. કોટક
મો. : ૯૮૨૫૨૩૬૬૯૭
ફોન.: ૨૪૦૦૯૭

માનદ્ મંત્રીશ્રી

શ્રી અંજાર લોહાણા મહાજન - કચ્છ

મનસુખભાઈ એમ. ગણાત્રા
મો. : ૯૯૨૫૧૨૨૦૦૧